دانلودها

تکنولوژی و کارکاه پیش ازچاپ جلد 2

تکنولوژی و کارگاه پیش ازچاپ جلد1

تکنولوژی وکارگاه پس از چاپ

فن آوری چاپ

بخش دوم از برنامه فرصت

ویدئوکامل برنامه فرصت معرفی مرکزچاپ اسراء

بخش اول از برنامه فرصت

ویدئوکامل برنامه فرصت معرفی مرکزچاپ اسراء

screening technology

expert guide screening


Facebook Twitter Vimeo
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image
در حال بارگذاری